Standpunten

De groene stad

Groen maakt de stad aantrekkelijk. Vooral als het wordt vertaald in een fundamentele natuurlijke kwaliteit van bebouwde en onbebouwde omgeving: levend, schoon en duurzaam. Groen geeft inspiratie, het geeft sfeer en het verhoogt de kwaliteit van leven. Investeren in groen loont, want daarmee worden veel problemen opgelost. GroenLinks kiest principieel voor een groene stad. Wij vullen het begrip ‘groene kwaliteit’ breed in. Het gaat wat ons betreft om een gezond milieu, een natuurlijke dooradering van de stad, dierenwelzijn en de manier waarop de gemeente met alle inwoners vormgeeft aan ruimtelijk beheer. De verweving van groene principes met alle beleidsterreinen waarop de gemeente actief is, is belangrijk. Als die verweving er niet is, blijft groen het stukje ruimte dat overblijft nadat de gebouwen zijn gerealiseerd en de wegen zijn aangelegd. Dan blijft groen een kostenpost. Door groen breed en integraal te bekijken, is er meer mogelijk met minder geld.

De lerende stad

Amersfoort heeft een breed aanbod aan opvang- en onderwijsinstellingen, van alle richtingen, gezindten en niveaus. Dit aanbod is een belangrijk kwaliteitskenmerk en maakt onze stad voor een grotere regio van belang. In een samenleving die een steeds groter beroep doet op kennis en vaardigheden, is het immers van groot belang dat kinderen zich al jong kunnen ontwikkelen. De kwaliteit van het onderwijs is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van scholen in samenwerking met ouders en leerlingen. Op een aantal punten heeft de gemeente een actieve rol. Bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting voor basisscholen. GroenLinks ziet daarnaast de meerwaarde van de gemeente in het bevorderen van samenwerking: tussen scholen en ouders, tussen scholen onderling en tussen scholen en organisaties voor kinderopvang, peuterwerk en jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en oudernetwerken. In het voortgezet en beroepsonderwijs kan de gemeente helpen om het aanbod van stageplaatsen te vergroten. Bij het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten heeft de gemeente specifieke verantwoordelijkheid.

Speerpunten GroenLinks Amersfoort

Benieuwd naar wat onze speerpunten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014? Lees wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben en wat we de komende vier jaar willen bereiken nu op onze website.

De sociale stad

De meeste Amersfoorters zijn in staat hun leven zelfstandig vorm te geven. Maar voor wie dat moeilijk is, heeft de gemeente een zorgplicht: mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, ouderen die langer op zichzelf zijn aangewezen of mensen met opvoed- of opgroeiproblemen, verslavingsproblemen of schulden. In de komende jaren gaat er veel in de wereld van zorg en welzijn veranderen. De rijksoverheid draagt taken aan de gemeente over en snijdt in de beschikbare budgetten. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Krijg je straks nog wel de hulp die je niet kunt missen? Wel als het aan GroenLinks ligt. Wij houden de kwaliteit en de continuïteit van de zorg overeind door deze efficiënter, effectiever en beter op maat te organiseren. Minder versnipperd en dicht bij de mensen om wie het gaat. Dat stelt mensen in staat om eigen oplossingen te organiseren. En wie daar niet zelfstandig in slaagt, kan op de overheid blijven rekenen. GroenLinks garandeert een sociale basis. Als die door geldgebrek dreigt te verdwijnen, moet het geld ergens anders vandaan komen.

De actieve stad

GroenLinks staat voor een actieve stad. Een stad waar ruimte is voor initiatief en waar mensen worden gestimuleerd mee te doen. Of ze daar nu geld mee verdienen of niet. We leggen de rode loper uit voor ondernemers, zzp’ers, ondernemers in de groene economie, mensen die het sociaal ondernemerschap omarmen als mogelijkheid om in de samenleving actief te zijn, mensen die actief zijn in wijkcentra en steun- en informatiepunten, mantel-zorgers, mensen die actief zijn in verenigingen en mensen die zich vrijwillig inzetten voor honderden andere organisaties in de stad. De gemeente moet open staan voor initiatief, meedenken wanneer nodig, helpen om de fysieke ruimte te vinden, ruimte bieden in regelgeving, snelheid betrachten bij het verlenen van vergunningen, netwerken ondersteunen en promotie maken voor de actieve stad.

De bruisende stad

Activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur vormen het cement van de stad. Ze geven de stad karakter en identiteit, zijn uitdagend, leuk en ontspannend en werken verbindend. Ze maken de stad aantrekkelijk voor toeristen en ondernemers. GroenLinks waakt daarom voor verdere verschraling van het culturele veld. Wat we aan culturele rijkdom in huis hebben, willen we beter voor het voetlicht brengen. We geven voorrang aan vormen van kunst en cultuur waar iedereen aan kan deelnemen of van kan genieten. Als het gaat om cultuurbeoefening willen we het huidige (hoge) niveau behouden. Daarnaast geven we ruimte aan cultureel ondernemerschap en initiatieven uit de stad. Op sportgebied is ons ideaal dat deelname voor iedere Amersfoorter toegankelijk is, ongeacht fysieke of financiële belemmeringen.

Programma GroenLinks Amersfoort (2014‐2018)

De inspirerende stad

De samenleving verandert. Meer mensen zijn mondig, goed opgeleid en eisen een actieve rol in de samenleving op. Organisaties en samenwerkingsverbanden in de stad zijn beter in staat verschillende taken die voorheen door de gemeentelijke overheid werden uitgevoerd, over te nemen. Tegelijkertijd heeft de gemeente minder geld te besteden. Ook daardoor liggen de verhoudingen anders dan voorheen. Het gemeentebestuur moet hierop reageren. GroenLinks wil maatschappelijke organisaties en burgers inspireren. Sommige taken en activiteiten moet de gemeente in vertrouwen durven loslaten en (met de juiste faciliteiten) aan burgers overlaten. Bij andere taken moet de gemeente juist prikkelen, stimuleren, aanjagen, regisseren of reguleren. De rol van de gemeente verschilt dus per situatie. Welke rol de gemeente ook neemt; een randvoorwaarde is dat zij haar eigen organisatie en financiën op orde heeft en risico’s beheerst.

De gebouwde stad

Amersfoort zal na de forse groei van de laatste decennia naar verwachting nog met 10.000 inwoners groeien. Als het aan GroenLinks ligt, wordt die groei binnen de huidige bebouwde ruimte opgevangen. Dus geen Stoutenburg-Noord, Vathorst-West en Hoogland-West. Dat wil niet zeggen dat we de bestaande stad helemaal vol willen bouwen. We gaan slimmer met de ruimte om. Wij vinden dat belangrijk, omdat daardoor de omgeving vrij blijft van verdere verstedelijking, de stad beperkt in omvang blijft (en daardoor befietsbaar) en het draagvlak voor centrumfuncties en openbaar vervoer het grootst is. Slim met de bestaande ruimte omgaan betekent: goed onderhoud van de gebouwde omgeving, transformatie van lege gebouwen, zorgen dat het vastgoed op waarde blijft en kiezen voor slimme mobiliteit.