Voor GroenLinks is maatgevend dat de transitie transparant, betaalbaar en eerlijk verloopt. Voor mensen met een laag inkomen mogen de woonlasten hierdoor niet stijgen. De transitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun zorgen, wensen en toekomstverwachtingen. We zetten daarom in op burgerraden, wijkgesprekken en energiecoöperaties. Langs deze weg willen we inwoners van Amersfoort betrekken en de transitie aangrijpen om tegelijk de woonkwaliteit van buurten en woningen te verbeteren.

Dit is wat wij willen:

 • We willen dat de gemeente inwoners en inwonersgroepen nog beter ondersteunt met advies en praktische oplossingen en met collectieve inkoop bij woningisolatie. We willen de verduurzaming van koopwoningen bevorderen en denken mee met VvE's en particuliere huiseigenaren hoe zij dit kunnen doen.
 • We grijpen de warmtetransitie aan om te investeren in woonkwaliteit en de leefbaarheid van wijken. In wijkgesprekken kunnen bewoners aangeven hoe zij hun buurt en hun woningen verbeterd willen zien.
 • Energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt. 
 • We willen dat de gemeente prestatieafspraken maakt met woningcorporaties over minimale energielabels, het percentage energieneutrale en aardgasvrije woningen en het aantal woningen met zonnepanelen. Voor huurders mogen de woonlasten (huur plus energie) hierdoor niet stijgen.
 • Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht alle investeringen in energiebesparing te doen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of korter. We willen dat de gemeente hier strenger op handhaaft. Aan de andere kant willen we dat de gemeente koplopers beloont: ondernemers die verdergaande maatregelen treffen, verdienen onze steun en aanmoediging. 
 • Met winkeliersverenigingen, pandeigenaren en de Amersfoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we afspraken om energieverspilling in winkels, cafés en restaurants tegen te gaan. We ontmoedigen terrasverwarming en open winkelpuien.
 • Vanuit haar voorbeeldfunctie moet de gemeente gaan voor maximale CO2-reductie binnen de eigen organisatie. De gemeentelijke organisatie moet uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn.
 • We verlenen alleen medewerking aan zon- en windprojecten die aan onze groene en sociale voorwaarden voldoen. Inwoners moeten financieel kunnen meedoen, ook mensen met een smalle beurs. We willen dat de gemeente ondersteuning geeft aan energiecoöperaties waarin bewoners mede-eigenaar worden van transitieprojecten. Voorbeelden zijn Soesterwijkwiek en Zon op Amersfoort. 
 • Ook mensen zonder eigen dak of grond moeten de mogelijkheid krijgen in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente stelt daken, geluidswallen en grond beschikbaar en start eigen postcoderoosprojecten. We experimenteren met innovatieve plekken voor zonnepanelen zoals op carports, bushokjes en lantaarnpalen en langs gevels en hekwerken.
 • Wij willen dat er lokale ‘warmteschappen’ komen. Inwoners kunnen via die warmteschappen participeren in de exploitatie van warmtenetten.
 • Als er niet voldoende ruimte is voor zonnepanelen op daken, zijn zonnepanelen in een weiland nodig. Goede landschappelijke inpassing is daarbij een randvoorwaarde. Net als bij de plaatsing van windmolens. We zoeken naar combinaties, bijvoorbeeld in Over de Laak (Vathorst), waar we energieopwekking willen combineren met natuur en recreatie. 
 • Voor de transitie op langere termijn willen we de potentie van (diepe) geothermie in beeld brengen. We willen een beter zicht krijgen op de kansen en risico’s die met deze techniek zijn gemoeid. 
 • Wij willen dat biomassa alleen duurzaam wordt verwerkt, bijvoorbeeld door vergisting. Zo zetten we bij grote ontwikkelingen als Vathorst-Bovenduist en de kop van de Isselt in op productie van biogas door vergisting van organisch materiaal uit afvalwater en organisch huishoudelijk afval.
 • Wij vinden verbranding van biomassa niet duurzaam. Er is vergunning verleend voor de bouw van twee (middelgrote) biomassacentrales. Dankzij GroenLinks blijft het daarbij. Na de vergunde termijn moeten de centrales sluiten en komen er geen nieuwe voor terug. In de tussentijd spannen we ons maximaal in om te zorgen dat de gebruikte biomassa zo duurzaam mogelijk is. We stellen strenge eisen aan emissies.
 • De gemeente koopt zelf uitsluitend groene elektriciteit in, geproduceerd in Nederland en niet afkomstig van niet-duurzame biomassa.
 • In de gemeente Amersfoort komt geen kerncentrale en in onze bodem wordt geen radioactief afval opgeslagen.