Dit is wat wij willen:

  • GroenLinks hanteert het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vanuit dat principe mag de Onroerendezaakbelasting (OZB) beperkt omhoog als dat voor een groener en socialer Amersfoort nodig is. 
  • GroenLinks staat voor een degelijk financieel beleid. In dat kader streven we naar een ratio van het zogenoemde weerstandsvermogen tussen 1 en 1,5. Wanneer het vermogen daaronder komt, kiezen we eerst voor maatregelen die de inkomsten van de gemeente verhogen en pas dan voor bezuinigingen. Als bezuinigingen nodig zijn, worden de meest kwetsbare inwoners van onze stad ontzien.
  • De afvalstoffenheffing is met name voor huishoudens met een laag inkomen een aanzienlijke belasting. Wettelijk is bepaald dat de tarieven voor afvalstoffenheffing niet hoger dan kostendekkend mogen zijn. Wanneer in een bepaald jaar de tarieven wel hoger zijn, wordt dat in het volgende jaar verrekend. 
  • De parkeertarieven van Amersfoort liggen aanzienlijk lager dan in vergelijkbare gemeenten. We willen die op hetzelfde niveau brengen.
  • We willen de norm voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen verhogen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Inwoners die de stap van uitkering naar betaald werk zetten, riskeren dan niet dat zij er per saldo financieel op achteruitgaan. 
  • De vervuiler betaalt. Vanuit dat principe willen we dat activiteiten die de leefbaarheid en het milieu belasten, duurder worden. Schone alternatieven worden goedkoper.