Wij willen dat iedereen aan kunst en cultuur kan deelnemen. Daarom hechten we aan een divers en toegankelijk aanbod, ook op wijkniveau, middenin de samenleving. De gemeente moet daar meer in investeren. Ieder kind in Amersfoort moet de kans krijgen zich te ontwikkelen via kunst en cultuur. Om kunstenaars te helpen, willen we dat de gemeente zorgt voor permanente broedplaatsen in alle delen van Amersfoort. Wij zien daarvoor kansen door goede samenwerking met andere domeinen zoals de openbare ruimte, zorg en onderwijs.

Dit is wat wij willen:

  • We investeren in cultuureducatie op school. We willen dat er per leerling structureel meer geld beschikbaar is. Ook stimuleren we verdergaande samenwerking met culturele instellingen en met de makers. Cultuurcoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen voor een cultureel aanbod op scholen en in wijken en maken de verbinding met het culturele aanbod en instellingen.
  • We zetten in op een grotere bekendheid van het Jeugdcultuurfonds. Dankzij dit fonds kunnen jongeren uit gezinnen met een kleine beurs deelnemen aan dans-, theater- of muzieklessen.
  • De grote podia moeten ruimte bieden aan een diverse programmering. We willen daarom mensen met verschillende achtergronden betrekken bij de toekenning van subsidies. Met de grote instellingen maken we afspraken over ruimte voor jonge makers en talentontwikkeling.
  • Er moeten culturele zondagen komen, net als in Utrecht: zes keer per jaar, steeds in een andere wijk. Professionele en amateurgezelschappen vinden hier een podium. 
  • Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en andere rafelranden van de stad moeten in kaart worden gebracht en beschikbaar komen voor kunst, cultuur en artistieke experimenten. Samen met kunstenaars kijken we waar de openbare ruimte met kunst en street art kan worden verrijkt.
  • We willen dat er een fonds komt voor kleine manifestaties en pop-uptentoonstellingen waar initiatiefnemers snel en zonder rompslomp een beroep op kunnen doen. 
  • Voor ons is duurzaamheid een randvoorwaarde, ook als het gaat om kunst en cultuur. Met name festivals in de stad moeten milieu, natuur en omgeving respecteren.