Vragen en antwoorden over Roundup/glyfosaat in Amersfoort

De gemeente Amersfoort gebruikt nog steeds het gif glyfosaat. Daarover is veel gesproken in de gemeenteraad. Maar wat is glyfosaat? En wat vindt GroenLinks ervan?

Wat is glyfosaat?
Glyfosaat is de werkzame stof in Roundup. Het is een plantengif, een niet-selectief herbicide. Dat wil zeggen dat het alle planten en bloemen doodt in het gebied dat met glyfosaat bewerkt is.

Waarom is glyfosaat schadelijk voor de gezondheid?
Blootstelling aan glyfosaat wordt onder andere in verband gebracht met geboorteafwijkingen, de ziekte van Parkinson, hormoonverstoringen en depressie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft glyfosaat geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. Daarnaast bleek uit een Europees onderzoek van Friends of the Earth (Milieudefensie) dat in 44% van de door hen onderzochte urinemonsters sporen van glyfosaat werden aangetroffen. Dat wij worden blootgesteld aan glyfosaat is dus een feit. Wat daar de daadwerkelijke gevolgen van zijn voor de gezondheid blijft voor alsnog onduidelijk. 

Waarom is glyfosaat schadelijk voor het milieu?
Glyfosaat is schadelijk voor natuur en milieu. Het doodt alle planten die ermee in aanraking komen. Daarnaast wordt glyfosaat als gevolg van de bespuitingen via o.a. het riool ook in oppervlaktewater aangetroffen. In veel wateren overstijgt de concentratie glyfosaat dan ook de norm van 0,1 microgram per liter. In dergelijke wateren is een afname geconstateerd van diertjes in het water en daarnaast brengt het filteren van het glyfosaat uit het drinkwater voor waterzuiveringsbedrijven hoge kosten met zich mee.

Wat zijn de regels rond glyfosaat?
Vanaf 1 maart 2016 wordt het voor professionals verboden glyfosaat te gebruiken op verharding, zoals trottoirs en parkeerplaatsen. En in begin 2017 is het verboden in niet-verhard gebied. Daarbij wordt een grote uitzondering gemaakt voor de grootste gebruiker: de landbouw. Zo'n 18% van het Nederlandse landbouwareaal wordt ermee bespoten. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor toepassing van glyfosaat voor invasieve exoten. 

Waar gebruikt de gemeente Amersfoort glyfosaat voor?
De gemeente gebruikt glyfosaat bij het bestrijden van de invasieve exoten Japanse Duizendknoop in meerdee delen van de stad en Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in Nimmerdor. Daar wordt glyfosaat geïnjecteerd in de stobbe van omgezaagde bomen om te voorkomen dat ze opnieuw uitlopen. Ook de Japanse Duizendknoop wordt geïnjecteerd. De gemeente vernevelt glyfosaat niet. En met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen is de gemeente al in 2000 gestopt. 

Wat vindt GroenLinks van het gebruik van glyfosaat?
Wij nemen gezien de gezondheidsrisico's en het effect op het milieu geen risico's: GroenLinks is tegen het gebruik van glyfosaat. We weten dat het op een andere manier verwijderen van invasieve exoten veel geld kost en minder makkelijk is, maar we vinden deze nadelen niet opwegen tegen het gebruik gif. Ook vinden we dat de regels rondom het toepassen van glyfosaat in Amersfoort niet duidelijk genoeg zijn. Zo staat de Amerikaanse eik niet op de lijst van te bestrijden invasieve soorten die door de EU is opgesteld.