De bouw van een tennishal zoals ALTA graag ziet en waar we half oktober op initiatief van de VVD opnieuw in de gemeenteraad over spraken, stuit wat ons betreft op meerdere bezwaren.

Een tennishal op deze plek betekent ten eerste dat er ongeveer 80 bomen gekapt moeten worden. In deze tijd van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit moeten we zuinig zijn op het groen dat wij hebben in onze stad. En ons steeds afvragen of er alternatieven zijn.

Ten tweede hebben we in het coalitieakkoord vastgelegd dat sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden: door verenigingen gezamenlijk en als voorziening voor de wijk waarmee de club een (sociale) binding heeft. Een hal alleen voor de leden van tennisvereniging ALTA past niet binnen dit beleid.

Wij willen de vraag van ALTA dan ook in een breder perspectief benaderen en onderzoeken hoe we de groeiende vraag naar sportlocaties in Amersfoort zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Het dossier rond een hal voor tennisvereniging ALTA kent een lange geschiedenis: ALTA heeft al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw de wens een hal bij de buitenbanen te bouwen. Deze wens komt voort uit het feit dat leden tijdens de wintermaanden voor hun wintertennis uitwijken naar tennishallen in de regio. Dit vindt ALTA onwenselijk.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen met ruimte voor een tennishal met twee banen. Een gedeelte van dit bouwvlak ligt op het sportveld van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium. Het JvO is hiervan juridisch en de gemeente economisch eigenaar.  ALTA wil liever een 4-baans hal bouwen. In een recent verleden zijn er verschillende gesprekken geweest over de haalbaarheid van een 4-baanshal op de huidige locatie. Ook is er een ruimtelijke studie naar de inpasbaarheid gedaan. Uiteindelijk heeft de gemeente ALTA laten weten het niet wenselijk te vinden om op de huidige locatie een 4-baanshal te realiseren.

Omwonenden

Naast bovengenoemde bezwaren is er bij de omwonenden van ALTA weerstand tegen de eventuele komst van een tennishal. Meer verkeer, verlies aan bomen en de omvang van de hal leidt tot protesten. Bij de door de VVD georganiseerde ronde zijn de omwonenden niet uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek over de mogelijke tennishal. Wij hebben hierover verbazing en ongenoegen geuit.

In deze ronde heeft ALTA aangegeven een 2-baanshal te willen bouwen en de gemeenteraad verzocht het college aan te spreken om volledige medewerking te verlenen aan het realiseren van deze hal. Wat GroenLinks betreft is dit dus onwenselijk.