De wereld draait immers ook gewoon door en we moeten zorgen dat we nu geen achterstanden oplopen die straks, als de crisis voorbij is, leiden tot grotere problemen. Onze stad moet gezond blijven. Leefbaar, saamhorig, gelijkwaardig. Dat betekent dat we mensen, verenigingen en bedrijven steunen die juist nu onze hulp nodig hebben en dat we de plannen uitvoeren die er lagen.

Een prettige, gezonde leefomgeving. Extra belangrijk nu we veel thuis zijn

We zien mooie dingen gebeuren, zowel vanuit de gemeente als vanuit inwoners en instellingen zelf. Denk aan Fluor, dat geld inzamelt om de horeca te steunen. Denk aan bewoners die elkaar helpen met boodschappen, ritjes naar de huisarts. Denk aan het extra geld dat we steken in de zogenaamde breed spectrum aanbieders, waarmee we weer veel Amersfoorters kunnen ondersteunen. Denk aan het uitdelen van bomen, de groene dakensubsidie, de insectvriendelijke stroken, de voorgenomen aanleg van de brug over de Laak, het verbeteren van de fietsverbindingen. Zaken die allemaal bijdragen aan een prettige, gezonde leefomgeving. Extra belangrijk nu we veel thuis zijn en ons groen opzoeken om te recreëren.

Groei duurzaam opvangen

Een van de belangrijkste doelen van GroenLinks is dat we de groei van de stad op een duurzame manier opvangen. Het is daarom goed dat we maximaal inzetten op inbreiding binnen de bestaande stad, bijvoorbeeld door leegstaande kantoren en bedrijventerreinen te transformeren tot woningen. We zetten daarin concrete stappen. Zo is op de Hoef inmiddels het eerste getransformeerde kantoorgebouw opgeleverd en staat een aantal andere grote bouwplannen in de startblokken. Ook in Langs Eem en Spoor zijn inmiddels de eerste woningbouwprojecten gestart en krijgen andere steeds meer vorm. Dit doen we bovendien samen met de stad.

Participatiegids

De vaststelling van de participatiegids is daarom voor ons als GroenLinks een belangrijke mijlpaal. We vinden het belangrijk dat inwoners meer ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving. Het burgerinitiatief van Behoud Park Schothorst is daarvan een mooi voorbeeld en dit ondersteunen we daarom van harte.  We hopen volgend jaar eenzelfde positief geluid te kunnen laten horen over de samenwerking tussen inwoners en gemeente als het gaat om de Nieuwe Poort, de groengordel en de ontsluiting van Langs Eem en Spoor.

We houden focus op onze bouwopgave. Amersfoort mag niet de stad worden voor de happy few die het zich kunnen veroorloven om zich hier te vestigen. Of de stad waar je alleen met een dikke portemonnee de energietransitie goed doorkomt. We missen daarin de steun van het rijk. Geen woondeal voor Amersfoort, geen geld voor onze eerste aardgasvrije wijk. Wij vinden dit zorgelijk en vragen het college om onverminderd op de deuren te blijven bonken in Den Haag.

Dat is te meer nodig daar onze begroting onder druk staat. Wij sluiten ons aan bij de insteek van het college dat voorstelt om te blijven investeren in belangrijke zaken als de omslag naar een duurzamere stad, passende zorg en het bouwen van woonruimte. Zeker nu moeten we juist die mensen steunen die in een crisis het hardst getroffen worden.

Financiële risico’s

We maken ons echter wel zorgen over de financiële ontwikkelingen. Twee jaar geleden gaven we aan dat we best het vet op de botten mogen gebruiken in tijden dat het nodig is. We zien dat dit is gebeurd. We moeten intussen wel goed in de gaten blijven houden dat onze spaarpot niet te ver leeg raakt. We willen onze financiële risico’s goed kunnen afdekken. De begroting die nu voorligt is wat dat betreft op het randje. Met een weerstandsratio van 0,9 voor 2021 zitten we wat GroenLinks betreft wel te ver af van wat wenselijk is.

We begrijpen dat het college met de voorliggende begroting geprobeerd heeft zo ver mogelijk te komen richting de gewenste weerstandsratio, binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het coalitieakkoord dat het uitvoert. Als vier coalitiefracties hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om met elkaar te zoeken naar oplossingen. De koers van het akkoord blijft hetzelfde, de inhoudelijke opdracht verandert niet. We blijven werken aan duurzaamheid, zorg, wonen.

We blijven werken aan
duurzaamheid, zorg, wonen.

Samen met VVD, D66 en CU dienen we een amendement in dat regelt dat we langer de tijd nemen om die opdrachten uit te voeren. We geven in het voorstel het college de richting aan waar het mag zoeken en de ruimte om daarin verstandige en haalbare keuzes te maken.

Zijn we blij met vertragen, verminderen? Nee, dat zijn we niet. Maar het is wel nodig om ook op termijn een financieel solide beleid te voeren. En die verantwoordelijkheid nemen wij. Wij hebben in 2018 de verantwoordelijkheid genomen om onze stad mee te besturen. Dit doen we met trots en werkend vanuit onze GroenLinkse waarden, ook in moeilijke tijden. Omdat wij weten dat Amersfoort hier nog socialer, groener en duurzamer van wordt.