Als GroenLinks begrijpen we alle zorgen en aandachtspunten die sterk leven bij omwonenden in Liendert en we realiseren ons heel goed wat er speelt. Alles tegen elkaar afwegend, staan wij zoals gezegd toch achter het plan.

Woningnood

Zoals iedereen weet heeft Amersfoort een enorme woningbouwopgave; we zullen ruim 1000 woningen per jaar moeten bouwen om iets aan het enorme tekort aan woningen te doen. En zelfs dan blijft de woningnood groot. Tegelijkertijd zijn wij terughoudend met bouwen op locaties waar dit ten koste gaat van ons groen. We zullen in principe elke plek in de stad die geschikt is voor woningbouw moeten benutten. En de Zangvogelweg is zo’n plek.

Doorstroming eengezinswoningen

Daarnaast is er nog een specifieke uitdaging in Amersfoort: de doorstroming. In de stad is grote behoefte aan eengezinswoningen. Gek genoeg heeft Amersfoort al relatief heel veel van dit type woningen. In deze huizen wonen echter steeds vaker ook stellen of alleenstaanden, van wie de kinderen het huis uit zijn. Deze vergrijzing zet de komende jaren flink door.

Velen van hen willen best verhuizen, bijvoorbeeld naar een (luxe) en onderhoudsarm appartement, dichtbij voorzieningen. Als we deze groep zo’n woning kunnen bieden op een plek die voor hen interessant is, komen er daardoor weer veel eengezinswoningen vrij.

De Zangvogelweg is zo'n plek bij uitstek: op loopafstand van de binnenstad, de Wiekslag en het Neptunusplein, goed ontsloten door de Ringweg Kruiskamp en midden in het groen langs het Valleikanaal.

Kortom, deze locatie leent zicht wat ons betreft zeker voor woningbouw.

Leefbaarheid van de wijk

We hebben ons binnen de fractie zeker ook de vraag gesteld of het verantwoord is om hier een substantieel aantal woningen te realiseren, of Liendert als wijk deze extra woningen aan kan. Er wordt op meerdere plekken in de wijk flink gebouwd, terwijl Liendert al een van de dichtstbevolkte wijken van Amersfoort is.

Volgens ons biedt dit plan juist kansen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

Omdat het gaat om hoogbouw, kunnen we investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van het openbaar gebied. Daarnaast ontstaat door het relatief grote aantal vrije sector woningen in dit plan een betere balans tussen de woningentypen in de wijk. Dit draagt bij aan de diversiteit en aantrekkelijkheid.

Zorgen

We maken ons wel zorgen over het feit dat relatief veel nieuwe woningen in Liendert terecht komen en zullen erop toezien dat ook andere wijken in de stad hun aandeel zullen leveren in de grote woningbouwopgave waar we samen voor staan.

Wat betreft de toename van verkeer en geparkeerde auto’s denken wij dat dit plan hiervoor voldoende oplossingen biedt, gezien de goede verkeersontsluiting van deze plek, direct aan de ringweg en het feit dat het parkeren zoveel mogelijk op het eigen terrein zal gebeuren.  

De hoogte van de woontoren direct naast het Valleikanaal is natuurlijk ook grondig in de fractie afgewogen. Ons uitgangspunt is, dat het verantwoord is om op deze plek een substantieel aantal woningen (in de vorm van appartementen) te bouwen.

Kan dat dan beter in de vorm van 2 grote woontorens of meerdere kleinere?

Hoogbouw: meer openbaar gebied

Hoogbouw heeft naast nadelen als schaduwwerking, beperking van het uitzicht en windhinder, ook een groot voordeel, namelijk dat je meer woningen op een kleiner oppervlak kunt bouwen. Dat maakt dat bij eenzelfde aantal woningen meer openbaar gebied overblijft, waar we een aantrekkelijke, groene en leefbare woonomgeving kunnen creëren.

Omdat deze locatie grenst aan het Valleikanaal, met grote ecologische en recreatieve kwaliteiten, denken wij dat dit de uitgelezen kans is om de kwaliteiten van dit gebied verder te versterken en daarmee van (nog) meer waarde te laten zijn voor de buurt en de wijk Liendert als geheel.

Ook wij vinden het niet wenselijk dat er langs het Valleikanaal ‘een muur van hoogbouw’ ontstaat. Daarom kiezen wij liever voor enkele (extra) hoge woontorens met daar omheen veel ruimte voor groen, dan voor een veelvoud aan kleinere appartementencomplexen die tezamen juist als een muur het Valleikanaal van de achterliggende wijken zouden afsluiten.

Participatieproces

Het participatieproces rond dit plan had achteraf gezien op onderdelen wellicht beter gekund. Op 5 februari 2019 heeft de gemeenteraad voor het eerst over dit plan gesproken, we hebben daar geconstateerd dat er weinig geluiden uit de buurt kwamen, er waren ook -  heel uitzonderlijk - geen insprekers.

Als woordvoerder wonen heb ik daar mijn zorgen over uitgesproken, maar kreeg daarbij weinig bijval van andere raadsleden. Daar hadden we scherper op  kunnen zijn. Dit neemt niet weg dat het besluit volgens ons op een zorgvuldige manier tot stand gekomen is.

De raad heeft nog een aantal keer de kans gehad om zich uit te spreken; bewoners hebben naast de  informatieavond de kans gehad hun zorgen te uiten bij gemeenteraadsleden. En dat is volop gebeurd, onder meer via de aangeboden petitie en in contact met individuele raadsleden. Voor onze fractie geldt dan ook dat we alle zorgen en bedenkingen wel degelijk hebben meegewogen.

Uiteindelijk zijn wij - alles overziend - van mening dat dit plan het beste recht doet aan de opgaves waar we als stad met elkaar voor staan en dat het gezien die opgaves ook het beste plan is voor de buurt en de stad als geheel.