Een fatsoenlijke stad kost wat

De gemeente Amersfoort moet de komende jaren 19 miljoen extra bezuinigen. Dat is een forse opgave, maar noodzakelijk om de stad weer financieel gezond te maken. 19 miljoen bezuinigen in een stad die de afgelopen jaren al flink bezuinigd heeft, kan niet zonder dat het pijn doet. GroenLinks vindt daarom dat iedere keuze om te snijden, gebaseerd moet zijn op een visie wat voor stad we willen zijn. In de keuze die de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en de ChristenUnie nu aan de stad hebben voorgelegd, missen wij die visie. 

Al bij het aantreden van het huidige college van VVD, D66, PvdA en de ChristenUnie doorzag GroenLinks dat dit college er vooral op is gericht om keuzes uit de weg te gaan en voor zich uit te schuiven. Mede hierdoor staat de gemeente Amersfoort inmiddels onder verscherpt financieel toezicht van de provincie. Een typisch geval van "zachte heelmeesters maken stinkende wonden", volgens GroenLinks. 

Politieke partijen zijn er volgens ons om juist in tijden als deze vanuit een heldere visie op de maatschappij lastige keuzes te maken. GroenLinks gaat deze keuzes niet uit de weg. GroenLinks presenteert daarom de volgende leidende principes op basis waarvan de begroting van Amersfoort weer op orde gebracht moet worden:

 1. In Amersfoort zorgen we dat iedereen mee kan doen
 2. In Amersfoort investeren we in toekomstbestendige oplossingen voor natuur en milieu
 3. In Amersfoort verdelen we de kosten eerlijk

 

1.In Amersfoort zorgen we dat iedereen mee kan doen

Het gaat om mensen en alle mensen zijn evenveel waard. In Amersfoort zorgen we voor elkaar: we ondersteunen iedereen die dat nodig heeft op zo’n manier, dat alle Amersfoorters kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat betekent dat we investeren in ontwikkeling van mensen, activiteiten die samenhang in de samenleving bevorderen behouden, en zorgen dat problemen tijdig gesignaleerd worden. Mensen die hulp nodig hebben, behoren hulp te krijgen die hen (verder) helpt. Mensen die zelf (financieel) kunnen bijdragen, moeten dit doen.

Concreet:

 • We bezuinigen niet op de sociale basisinfrastructuur: de instellingen die samen het eerste vangnet vormen (huisarts, school, welzijn, kerk/moskee). Eerst de ingevoerde wijzigingen zijn werk laten doen.
 • We investeren daarom in preventie: het is slimmer om geld te besteden aan het voorkomen van problemen dan die met dure maatregelen moeten oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de huishoudelijke hulp, lichte opvoedingsondersteuning of het wegwerken van taalachterstand voor peuters
 • Voorzieningen zoals de bibliotheek en cursussen om analfabetisme te bestrijden, blijven intact.
 • Activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang behouden we
 • We bezuinigen niet op onderwijs
 • Maatregelen die deelname aan de samenleving beperken wijzen we af. Dus iedereen behoudt het recht op een veilige en zinvolle dagbesteding. Ook de maatregel waarin een extra bijdrage wordt gevraagd voor gehandicaptenparkeerplaatsen wijzen we af. Oplossing hiervoor is om een gehandicaptenparkeerplaats als een voorziening te zien.
 • Organisaties in zorg en welzijn werken efficiënt en effectief: subsidies worden zoveel mogelijk besteed aan activiteiten voor mensen die hulp nodig hebben. GroenLinks houdt scherp in de gaten dat er geen onnodig geld wordt verspild aan overhead en soortgelijke zaken. Het geïnvesteerde geld moet direct ten goede komen aan de zorg en welzijn van de Amersfoorters.

 

2.In Amersfoort investeren we in toekomstbestendige oplossingen voor natuur en milieu

Dat we drastische keuzes moeten maken om de aarde te beschermen, staat buiten kijf. Naar de rest van de wereld, naar Europa of Den Haag wijzen, voldoet niet. Het is én én én: dus ook in Amersfoort. Alle investeringen die we doen, moeten gericht zijn op een duurzame toekomst. Duurzaam is een modewoord geworden, waaraan iedereen een eigen invulling geeft. Met een duurzame toekomst bedoelen wij dat we nu de keuzes maken die het mogelijk maken ook in de toekomst gebruik te maken van onze omgeving, zonder deze uit te putten.

Concreet:

 • We investeren in schone energie zoals zonne-energie en windmolens. We maken het bewonersinitiatieven makkelijk om aan eigen energieopwekking te doen.
 • Amersfoorters die nieuwe initiatieven ontwikkelen die duurzaamheid bevorderen, worden actief door de gemeente ondersteund in het ontplooien van hun initiatief.
 • We bieden het hoofd aan de klimaatverandering door zoveel mogelijk regenpijpen te ontkoppelen van de riolering en inzet van groen om hittestress tegen te gaan.
 • We gaan anders om met huishoudelijk en gemeentelijk afval: zo min mogelijk afval, zo goed mogelijk gescheiden ingezameld en zoveel mogelijk verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

 

3.In Amersfoort verdelen we de kosten eerlijk

Een fatsoenlijke samenleving kost geld. Samen betalen we de collectieve voorzieningen die we nodig vinden. Dit zijn wat ons betreft vooral voorzieningen die mensen niet individueel kunnen dragen of zaken waarin mensen geen andere keuze konden maken.  Voor de andere kosten geldt dat mensen die zelf (deels) betalen: De gebruiker betaalt.

Concreet:

 • Denk bijvoorbeeld aan de zorg: Het kabinet van PvdA en VVD heeft er voor gekozen om fors te bezuinigen op de zorg toen deze begin dit jaar werd overgedragen aan de gemeente. Onverantwoord en onrechtvaardig vindt GroenLinks! Dat het kabinet deze keuze heeft gemaakt betekent niet dat Amersfoort deze klakkeloos hoeft te volgen. Op het moment dat we tekort komen in de zorg wil GroenLinks dat we geld bijpassen.
 • Of denk aan de kosten voor mobiliteit: De auto mag de stad geen extra geld kosten. GroenLinks is niet tegen de auto, maar we vinden wel dat de auto de stad geen extra geld mag kosten. Wie er voor kiest om een eigen auto te hebben of met de auto naar de binnenstad te komen moet daar meer voor gaan meebetalen. We willen betaald parkeergebieden uitbreiden en parkeertarieven verhogen. Wie er voor kiest een tweede auto te hebben betaalt daarvoor fors meer. Gezinnen met een laag inkomen en bezitters van elektrische auto's worden ontzien. Er wordt extra geïnvesteerd in (gratis) fietsparkeren en bereikbaarheid met het OV.
 • Ook wij ontkomen er niet aan om via belastingen extra geld te innen. We voeren de toeristenbelasting opnieuw in. Amersfoort is aantrekkelijk om zijn festivals en voorzieningen. Daar mogen de bezoekers van die festivals best aan meebetalen. De parkeertarieven gaan omhoog. Er zijn immers schonere alternatieven. We verhogen de Onroerend Zaakbelasting (OZB). De OZB is voor mensen die het breder hebben hoger dan voor mensen met een smalle beurs. Dat is eerlijk de lasten delen. Een verhoging van de OZB vinden wij redelijk: een fatsoenlijke stad kost wat.
 • In deze financieel krappe tijden moeten we verantwoord met ons geld omgaan. De Westelijke ontsluiting hoeft er wat GroenLinks betreft niet te komen en ook andere grote investeringen zijn op dit moment niet verantwoord. Geen nieuwe grote projecten meer, geen reserveringen voor eenmalige evenementen zoals de start van de Giro.
 • Wij willen ook goed kijken naar de coalitieambities van het huidige college. De coalitie wil namelijk de komende jaren miljoenen besteden aan het bouwen van een sporthal, bijna een half miljoen aan evenementen, en een miljoen aan het stimuleren van de economie. Maar zijn deze ambities wel gepast bij de huidige financiële situatie in Amersfoort? GroenLinks vindt dat we het geld voor de sporthal beter kunnen gebruiken voor het noodpotje voor de zorg. En de € 1 miljoen voor economie willen we alleen uitgeven als het wordt ingezet op duurzame werkgelegenheid.