Fractievoorzitter Dillian Hos over een hoopvolle begroting
Fractievoorzitter Dillian Hos over een hoopvolle begroting

Begroting: hoopvol, trots en zorgen

Fractievoorzitter Dillian Hos sprak vanavond tijdens de algemene beschouwingen over een hoopvolle begroting voor de komende vier jaar. Er is geld uitgetrokken voor investeringen in zaken die wij belangrijk vinden, met prioriteiten voor duurzaamheid en klimaat. Bovendien werkt het college nu ook aan de door ons zo gewenste klimaatbegroting. Uitgaven voor de zorg zullen meegroeien met de groei van ons inwonertal. Daar zijn we trots op. Zorgen zijn er ook.

Denk aan wonen, waar raadslid Jeroen Bulthuis vanavond een motie over indiende en met name aan het thema ‘de inclusieve stad’. Het gaat goed met Amersfoort, alleen is meedoen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Youssef El-Messaoudi diende daarom een motie in over discriminatie en Bram Leeuwenkamp over hulp bij het huishouden.
Inclusie vraagt ook om lef en keuzes wat betreft segregatie in wijken. Het is belangrijk dat mensen ervaren dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons onderscheidt van elkaar en dat we daarover met elkaar in gesprek durven gaan. Als start van dat gesprek organiseert Bram Leeuwenkamp binnenkort een Ronde.

Er liggen flinke klussen op ons bord.
GroenLinks heeft gekozen voor deelname in een coalitie omdat wij verantwoordelijkheid willen nemen voor de opgaven die op ons afkomen. Daar willen we hard aan werken, samen met alle inwoners, bedrijven en organisaties in de stad, en met alle partijen in de raad.

Dillian Hos, fractievoorzitter GroenLinks:

“Voorzitter, wij spreken vandaag over een hoopvolle begroting. Hoopvol, omdat er geld is uitgetrokken voor zaken die belangrijk zijn voor de toekomst van onze stad. ‘Verduurzaming, in combinatie met de groei van de stad, zien wij als onze grootste opgave’, schreven wij samen met D66, VVD en ChristenUnie in het coalitieakkoord. Niet vreemd dus dat we investeren in maatregelen voor het klimaat, in bomen, in de fiets en andere vormen van duurzame mobiliteit. Daar liggen onze prioriteiten. Dit alles met als doel deze stad leefbaar en gezond te maken en te houden, voor de huidige bewoners en de toekomstige generaties.

In de afgelopen jaren vroeg GroenLinks steeds vergeefs om een klimaatbegroting. Maar voila, dit college is deze nu aan het maken. Deze klimaatbegroting zal meer inzicht geven in het effect van de maatregelen die we nemen en hetgeen ons nog te doen staat. Want dat is veel. Verduurzaming van onze stad is een zaak van lange adem. Van kleine stappen, van soms nog niet precies weten hoe, maar met een helder doel voor ogen: het moet lukken. Samen met al die mensen die al aan het verduurzamen zijn, met de initiatieven die al op poten zijn gezet en waarvan we kunnen leren. GroenLinks gelooft in de ambitie die er op dit punt is in de stad, en in het college.

Met de keuze om de zogeheten areaalsystematiek ook van toepassing te verklaren op het sociaal domein, maken we ook een duurzame keuze voor de zorg. Uitgaven voor de zorg zullen meegroeien met de groei van ons inwonertal.  Wij zijn daar blij mee, en we zijn er trots op. In het coalitieakkoord spraken we af om in de komende twee jaar te onderzoeken hoe de uitgaven voor het sociaal domein kunnen worden beheerst.  Zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en toegankelijkheid. Mooi dat het college hier nu al voortvarend mee van start is gegaan.

Naast deze hoopvolle signalen, hebben wij ook nog wel zorgen. Over de bestrijding van het woningtekort, waar wij meer tempo en ambitie willen zien. Als we in staat zijn alles uit de kast te trekken als we een mooi evenement willen neerzetten, dan moet het ons ook lukken om onze uiterste inspanning te leveren als het gaat om iets basaals als een plek om te wonen. Collega Bulthuis zal hierover straks een motie indienen.
Onze grootste zorg echter betreft het thema ‘de inclusieve stad’. In een inclusieve stad hoort iedereen er bij, zeggen we dan. Is dat het? Dat je er bij hoort? Of gaat het om: kunnen meedoen? GroenLinks zegt: In een inclusieve stad doet iedereen mee. Dat vraagt dat we investeren in armoedebestrijding, in banen voor mensen die niet makkelijk werk vinden, in voorzieningen voor sport en cultuur die voor iedereen toegankelijk zijn, in het aanpakken van eenzaamheid, in hulp bij het huishouden als dat nodig is. Over dit laatste onderwerp dient college Leeuwenkamp straks een motie in.
Het betekent ook dat we discriminatie bestrijden. Zolang het lastig is een stageplek of werk te vinden als je achternaam niet Hollands klinkt, zolang je uitgescholden wordt als je uitkomt voor je seksuele voorkeur, zolang de bus aan je voorbijrijdt omdat het zoveel tijd kost een rolstoel de bus in te helpen, is GroenLinks niet tevreden. Collega El-Messaoudi zal straks een motie indienen rond dit onderwerp.

Inclusie vraagt tevens om keuzes durven maken als het gaat om segregatie in wijken. Grote woorden, maar laten we het onder ogen zien. Ook in Amersfoort is sprake van segregatie. Neem het onderwijs. In het Soesterkwartier vertrekt ’s morgens de helft van de kinderen naar scholen buiten de eigen wijk. In Liendert staan twee basisscholen die op geen enkele manier een afspiegeling van de eigen wijk zijn. Dat zijn gevolgen van keuzes die we als gemeente maken in ons huisvestingsbeleid, maar het zijn ook keuzes die ouders maken. Keuzes die vergaande gevolgen hebben voor deze wijken waar de sociale samenhang onder druk staat, gevolgen voor hoe kinderen opgroeien in onze stad en uiteindelijk ook: voor hoe wij samen een stad willen zijn.

Juist in een stad met diversiteit is het belangrijk dat mensen blijven ervaren dat er meer is dat ons bindt, dan dat ons onderscheidt van elkaar. Daar moeten we met elkaar het gesprek over durven hebben. Als start van dat gesprek zal collega Leeuwenkamp binnenkort een Ronde organiseren.

Kortom voorzitter, een inclusieve stad zijn vraagt om lef, om alertheid op signalen en om willen handelen naar deze signalen, om samen optrekken met iedereen in de stad die hierin een rol wil spelen, zodat we kunnen zeggen: Amersfoort is van ons allemaal.
Er liggen flinke klussen op ons bord. Ik zeg met nadruk: ons bord. GroenLinks heeft gekozen voor deelname in een coalitie omdat wij verantwoordelijkheid willen nemen voor de opgaven die op ons afkomen. Daar willen we hard aan werken. Dat doen we graag samen met alle inwoners, bedrijven en organisaties in de stad, en met alle partijen in de raad. Samen kun je tot mooie oplossingen komen. De Groenvisie, die in een unieke samenwerking tussen stadsbestuur en inwoners tot stand is gekomen – en die we nu ook met geld ondersteunen – is daar een prachtig voorbeeld van. Ik wens ons allen in deze stad een inspirerende samenwerking toe.”