GroenLinks Amersfoort
Campagne voeren voor GroenLinks Amersfoort

Uitgelicht

Wat zijn onze speerpunten? Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Tijd voor verandering, ook in Amersfoort!

Amersfoort is een fijne stad om in te wonen. Daar zijn we trots op. We kregen er de afgelopen jaren duizenden nieuwe inwoners bij en we groeien nog steeds. Dat legt druk op onze stad. Alle Amersfoorters - oude en nieuwe - willen wonen, werken, zich verplaatsen en gebruik maken van voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur en winkels. En dat vraagt om keuzes: fundamentele, soms gewaagde beslissingen die maken dat Amersfoort een fijne stad zal blijven. Wij gaan voor een stad die groen, sociaal en open is.
Een kleurrijke gemeente waar het voor iedereen prettig en veilig wonen, werken en leven is.

De groene gemeente
GroenLinks ziet alle inwoners van Amersfoort graag opgroeien in een groene en gezonde leefomgeving. Waar kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en schone lucht inademen. Door nu te kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen en een ambitieuze klimaat aanpak, geven we een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

De sociale gemeente
Iedereen moet een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen en kunnen meedoen. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt, hoort de gemeente te helpen. Met een goed en sociaal vangnet. Ook moet er voor elke inwoner betaalbare woonruimte zijn. In de zorg en het onderwijs zetten wij de mens centraal; regels en structuren zijn van ondergeschikt belang.

De open gemeente
In Artikel 1 van onze grondwet staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Wij zetten ons actief in voor een kleurrijke gemeente waar iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Bij een open gemeente hoort ook ruimte voor betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Wij gaan uit van vertrouwen. Daarom staat het geven van ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf voorop.

Onze 10 punten

1. We kiezen voor een ambitieuze klimaataanpak. Amersfoort wordt energieneutraal. We beginnen met afkoppelen van het aardgasnet; de zon en de wind helpen ons om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. Energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt. We treffen maatregelen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

2. De binnenstad wordt autoluw; daarmee verbetert de leefbaarheid.

3. We gaan voor schone lucht voor iedere Amersfoorter en geven daarom voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. We bestrijden de effecten van vuurwerk en houtrook op de gezondheid.

4. Er is voor iedereen een plek om te wonen. We willen zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en genoeg huizen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. We offeren hiervoor geen groen op, we bouwen liever de lucht in. Een sociale stad:

5. GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wie zich niet zelf kan redden, kan rekenen op steun. We accepteren geen wachtlijsten voor de zorg en jeugdhulp (incl. jeugd-ggz).

6. Armoede in onze stad is niet aanvaardbaar. Er gaat meer geld naar armoedebestrijding. Mensen met schulden moeten beter geholpen worden. Wie echt geen kans maakt op werk, hoeft niet meer te solliciteren.

7. We steunen initiatieven die jongeren helpen talenten te ontdekken en ontwikkelen en willen harde afspraken over stageplekken binnen de gemeentelijke organisatie. Een open en verdraagzame stad:

8. Wij trekken extra geld uit voor kunst en cultuur om de opgelopen achterstand weg te werken. Wij investeren in en verruimen de mogelijkheden van tijdelijk gebruik voor ateliers, creatieve werkplaatsen en broedplaatsen.

9. In elke buurt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten kunnen organiseren. De gemeente draagt bij waar nodig.

10. We bestrijden segregatie in onze samenleving, o.a. door betere spreiding van sociale huurwoningen over de stad. We maken ons hard voor gemengde scholen (bijvoorbeeld via een centraal aanmeldloket) vanuit de wens om kinderen al jong te leren in een afspiegeling van de samenleving te functioneren