Zorg en wijkteams

Gemeenten hebben er veel zorgtaken bij gekregen. Voor Amersfoort betekent dit concreet dat er wijkteams zijn gekomen die samen met inwoners zorgvragen in kaart brengen en vervolgens zorg en ondersteuning bieden of doorverwijzen. GroenLinks stuurt aan op samenwerking (vanuit een integrale aanpak) en niet op concurrentie. We hebben vertrouwen in zorgprofessionals en willen dat zij de ruimte krijgen om maatwerk te kunnen leveren.

Wij vinden het belangrijk dat:

 • Informatie, advies en zorg toegankelijk en laagdrempelig beschikbaar is
 • Lichte en ook zwaardere vormen van zorg, hulp en ondersteuning in samenspraak met de inwoner dichtbij beschikbaar is.
 • Wijkteams weten wat er in de wijk speelt, wie er in de wijk wonen en wat hun vragen zijn.
 • Wijkteams over voldoende expertise beschikken om adequaat te kunnen handelen.
 • De persoonlijke benadering voorop staat (maatwerk). Maatwerk is nodig om goed aan te sluiten bij wat mensen zelf kunnen en willen. Dit vergt lef, professionaliteit en het accepteren van verschillen in hulpaanbod.

Dit is wat wij willen:

 • Een maatwerkfonds waardoor professionals gemakkelijker voorbij de regels kunnen kijken en meer vanuit de behoefte van de hulpvrager kunnen handelen (vraaggericht werken). De hulpverlener kan hierdoor creatiever zijn omdat de hulp eenvoudiger te betalen en verantwoorden is. Hiermee creĆ«ren we experimenteerruimte.
 • De werkdruk bij de wijkteams terugbrengen door te investeren in meer en juist gekwalificeerde medewerkers.
 • Voldoende expertise binnen de wijkteams om complexe zorgvragen tijdig te herkennen en adequaat te verwijzen. Daarnaast een expertisepool dat wijkteammedewerkers gemakkelijker kunnen raadplegen, om expertise uit te wisselen en gezamenlijk (integraal) hulp te bieden.
 • Een soepele overgang voor jongeren die jeugdhulp krijgen en na hun 18e niet meer onder de jeugdwet vallen maar terechtkomen in de WMO en de WLZ.
 • Samenwerking tussen betrokkenen bij zorg versterken. Korte lijnen tussen wijkteams en verwijzers (leerkrachten, huisartsen, welzijnswerkers, verenigingen).
 • Investeren in en belonen van vrijwilligers en mantelzorgers.

PROGRAMMA 2018-2022

Download hier het hele verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA