Dit is wat wij willen:

  • Het risicomanagement van de gemeente moet transparant en op orde zijn
  • We streven voor elk beleidsterrein naar een heldere set beleidsdoelstellingen, bijbehorende prestatie-indicatoren inclusief streefcijfers en uitleg waaruit duidelijk blijkt of beleidsdoelstelling als dan niet behaald zijn en of het geld juist is besteed.
  • We willen voor elk beleidsterrein duidelijkheid over investeringen die op stapel staan.
  • Om tijdens magere jaren te kunnen investeren in noodzakelijke veranderingen willen we tijdens vette jaren geld opzij zetten, reserves aanvullen en het weerstandsvermogen verhogen.
  • De Onroerendezaakbelasting (OZB) is voor een gemeente een inkomstenbron die enigszins rekening houdt met verschillen in inkomen. GroenLinks hanteert het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De OZB mag van ons omhoog als dat voor een aantrekkelijk Amersfoort nodig is.
  • We hanteren het principe dat de vervuiler betaalt. Activiteiten die de leefbaarheid en milieu belasten worden duurder, en schonere alternatieven worden goedkoper.
  • We streven zoveel mogelijk naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke diensten. De inkomsten uit parkeertarieven moeten bijvoorbeeld de kosten voor betaald-, en vergunningparkeren dekken.