Schothorsterlaan 88
Schothorsterlaan 88

Bouwplannen Schothorsterlaan

Zorgen over de bouwplannen voor de Schothorsterlaan 88? Dat begrijpen wij heel goed. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er een plan kan komen dat kwaliteit en ecologische functie van het park versterkt en ook ruimte biedt voor (beperkte) woningbouw. Het voornemen is om circa 25 procent van het hele beschikbare terrein te bebouwen en raadslid Jeroen Bulthuis legt in dit stuk uit waarom wij daar in beginsel positief tegenover staan.

 

Allereerst gaat het om circa 25 procent van het terrein van de RWA dat wordt bebouwd: de noordelijke kavel blijft onbebouwd, hier versterken we de natuur- en recreatiefunctie, alleen de zuidelijke kavel wordt voor de helft bebouwd; de andere helft daarvan komt bij het park en krijgt flinke investeringen om de groene en ecologische functie te versterken.

Waarom die 25 procent wel bebouwen?
Amersfoort heeft een enorme woningbouwopgave en zal ca. 1000 woningen per jaar moeten bouwen om iets aan het tekort aan woonruimte te doen. En zelfs dan zal de woningnood de komende jaren hoogstwaarschijnlijk groot blijven. Dat is een fors maatschappelijk probleem waar wij als GroenLinks iets aan willen doen. Tegelijkertijd willen we niet het groen rond onze stad opofferen. Bouwen ‘in het weiland’ is wat ons betreft alleen aan de orde als alle mogelijkheden binnen de bestaande stad (inbreiding) zijn uitgeput.

In het gebied Langs Eem en Spoor en de Hoef is nog flink ruimte om in te breiden, maar alleen daarmee redden we het niet. Elke binnenstedelijk plek die geschikt is voor woningbouw moeten we dus in principe benutten. Ons uitgangspunt is daarom dat plekken die nu bebouwd zijn (of dat zijn geweest) in principe weer bebouwd kunnen worden. De Schothorsterlaan 88 is zo’n plek. Omdat hier in het verleden bebouwing stond en het planologisch ook nog steeds is aangewezen als een plek waar gebouwd kan worden.

Bouwgrond voor woningcorporaties
Er zijn nog twee andere, specifieke redenen waarom juist deze plek een kansrijk is. Allereerst heeft Amersfoort een enorm tekort aan sociale huurwoningen, waarvoor de gemiddelde wachttijd op dit moment 9 jaar bedraagt. Woningbouwcorporaties hebben voldoende financiële middelen om meer woningen te bouwen, alleen ontbreekt het hen aan betaalbare en geschikte locaties en zijn erg afhankelijk van de gemeente om grond in handen te krijgen. Tegelijkertijd heeft ook de gemeente zeer beperkt grond in eigendom. Het is de gemeente er dus veel aan gelegen om bouwgrond die zij in handen heeft of kan krijgen optimaal te benutten voor sociale woningbouw. Dit terrein van de RWA is zo’n plek.  

Doorstroming maakt eengezinswoningen vrij
Ten tweede ligt de locatie dicht tegen Schothorst en Hoogland, waar de vergrijzing de komende jaren flink door zet. Veel van deze mensen - stellen of alleenstaanden van wie de kinderen het huis uit zijn, zouden best willen verhuizen naar bijvoorbeeld een appartement met alle noodzakelijke voorzieningen nabij. Als deze groep doorstroomt, komen er ruime eengezinswoningen (met tuinen) vrij en daar is in onze stad erg veel behoefte aan. De kunst is om mensen die willen doorstromen een aantrekkelijke woning te bieden die het voor hen interessant maakt om hun (te ruime) eengezinswoning achter te laten. En deze plek aan de Schothorsterlaan leent zich daar bij uitstek voor, hier ontbreekt de ruimte voor dit woningtype.

Natuurlijk kun je aan de Schothorsterlaan niet onbeperkt bouwen. En dat is dus zoals gezegd ook niet wat dit eerste plan beoogt. In theorie kun je ook het hele terrein van de RWA bij het park betrekken en de mogelijkheid tot bebouwen - die er altijd was - opheffen. In het licht van het schreeuwend tekort aan woningen in Amersfoort, vinden wij het niet verantwoord om daar op in te zetten, nog los van het feit dat dergelijke natuurontwikkeling veel geld kost dat er dan niet is.

Denk mee
Los van het feit dat we hier in principe ca. 60 woningen willen bouwen én de (ecologische) kwaliteit van het park willen versterken, ligt eigenlijk alles nog open en nodigt de gemeente bewoners uit om mee te denken over een zo groen mogelijke invulling van het plan en een zo veilig mogelijke ontsluiting voor het verkeer. Dat is in uw belang, dat van uw buurtgenoten, het park en de toekomstige bewoners.