Algemene beschouwingen

Bovenstaande poster van Loesje staat ingelijst op het bureau van de werkplek van Dillian Hos, onze fractievoorzitter. Een inspirerende uitspraak die haar uitdaagt om in kansen te denken en niet bang te zijn om soms een beetje voor de troepen uit te lopen. Als je namelijk blijft doen wat je altijd doet, kom je niet verder.

Wij vinden het  een mooi adagium voor de wijze waarop wij met elkaar onze stad zouden moeten besturen. Met lef en leiderschap. Onderstaande tekst sprak zij vandaag uit bij de algemene beschouwingen op de Kadernota 2020-2023 in de raad.

"Vorige week blikten wij terug op het afgelopen jaar. Op het werk dat is verzet om een basis te leggen voor het realiseren van onze collectieve ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord en het Deelakkoord Duurzaamheid. Amersfoort als duurzame, groeiende en inclusieve stad.  Waar we in dialoog en met respect voor elkaars keuzes en opvattingen tot oplossingen willen komen. En ook: waar we als het lastig wordt, de rug recht houden en verantwoordelijkheid nemen. Vandaag kijken we vooruit en beschouwen we de plannen van het college voor het komende jaar, uiteraard tegen het licht van onze GroenLinkse visie op Amersfoort en haar toekomst."

Sociaal domein

We zijn opgetogen over de keuze van het college om te investeren in het sociaal domein. De aanbevelingen uit het verrichte onderzoek zijn ter harte genomen. Dat getuigt van lef. Tegelijkertijd zal het scherper sturen op passende zorg (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig) betekenen dat niet iedereen de hulp of ondersteuning krijgt die hij of zij wenst of waar hij of zij recht op meent te hebben. Middelen zijn schaars en moeten rechtvaardig worden verdeeld. Daar willen wij eerlijk over zijn. Het is van belang om hier niet alleen met elkaar in de raad, maar juist ook met inwoners over in gesprek te gaan.

Duurzaamheid

"Als het gaat om duurzaamheid, hebben we nog veel te doen. Dat vraagt om doorpakken. En dat zeg ik tegen ons allemaal hier, in deze zaal. Dat betekent dat we niet als het er op aan komt en er een voorstel voorligt in de raad zeggen: we wíllen dat wel, maar niet nu. Of niet hier. Dat we niet eindeloos soebatten over de plek van een zonneveld, dat we tegen woningzoekenden durven zeggen: u kunt daar wonen, maar daar hoort beperkt plek voor de auto bij. Dat we ook durven zeggen: we stellen eisen aan de bouw van nieuwe woningen."

"Tijdens de recente Klimaattour hebben ondernemers en bewoners ons inspirerende voorbeelden getoond van hoe het kan. Laten wij iedereen die stappen wil zetten, ondersteunen en waar nodig de weg wijzen. Laten we ook niet bang zijn om te snel te gaan. Soms moet je de koploper zijn om de massa achter je in beweging te krijgen."

In dat licht zijn we blij met de Warmtevisie, een goede routekaart hoe onze stad CO2-neutraal verwarmd kan gaan worden. Nog niet alle antwoorden zijn er en veel zullen uit Den Haag moeten komen, maar de keuze van het college om niet stil te zitten en intussen ervaringen op te gaan doen met warmteplannen, warmtenetten en financieringsinstrumenten, vinden wij getuigen van – met recht- visie.

Wonen

"We zijn  blij met het Deltaplan Wonen dat op initiatief van GroenLinks tot stand is gekomen en waarin een doortastende aanpak van de bestrijding van de woningnood in Amersfoort is uitgewerkt. We vinden het belangrijk dat er voldoende geld wordt vrijgemaakt voor de uitvoering van het plan, het komende jaar en de jaren daarna. Motie? Er zal steeds meer behoefte zijn aan een integrale benadering van wonen en zorg. Wij zijn van mening dat levensloopbestendig bouwen gecombineerd moet worden met welzijn en zorg."

De groei van de stad goed opvangen, is een fikse uitdaging. De weg waarlangs dat moet gebeuren is voor GroenLinks klip en klaar: we zetten maximaal in op inbreiding binnen de bestaande stad op de Hoef en Langs Eem en Spoor in combinatie met het bevorderen van doorstroming in de bestaande wijken. Op die manier stellen we bouwen in het groen zo lang mogelijk uit en creëren we nieuwe stedelijke woon- werk en leefmilieus van hoge kwaliteit. Daarbij is hoogbouw nodig - goed dat het college daar een visie op heeft geformuleerd – een andere visie op mobiliteit en een extra investering in de kwaliteit van het groen in en om de stad.

"Naast de groei van de stad, hebben we goed te zorgen voor onze bestaande wijken. Denk aan het vergroenen van deze wijken – collega El Messaoudi dient een motie in voor vergroening van het Neptunusplein. Speciale aandacht vragen we voor het Soesterkwartier. In deze wijk ligt een grote sociale opdracht, maar ook een fysieke opdracht. Met de ontwikkelingen rond de wijk, Langs Eem en Spoor – zal deze wijk het hart gaan vormen van een nieuw ontwikkeld stadsdeel. Dat vraagt er om nu te investeren in deze wijk. Daarom staat ook onze naam onder de motie die vraagt om met bewoners een plan uit te werken voor herinrichting van de Noordewierweg. Wij zien dit als een positief zetje in de sociale ontwikkeling die nodig is in deze wijk."

Groei van de stad

In de komende jaren zetten we fors in om onze bestaande stad leefbaar te houden en te bouwen voor nieuwe woningbehoefte. Voor GroenLinks is het wel de vraag, waar dit eindigt. Willen we alle groei binnen onze eigen gemeente opvangen of zijn er ook grenzen aan de groei van onze stad? Gaat het gesprek tijdens de algemene beschouwingen over vijftien, twintig jaar over de voorgenomen herindeling van  Amersfoort, Soest, Leusden en Bunschoten? Is dan alle groen verdwenen en is er sprake van één verstedelijkt gebied? Is dat wat onze stad aantrekkelijk maakt? Is dat wat wij willen? Iedere beslissing die wij nu nemen, zeker als het om woningbouwlocaties gaat, heeft invloed op die vraag. Dit vraagt om een bredere beschouwing op dit onderwerp dan we nu tot hebben gehad met elkaar. Graag gaan wij hierover met raad, college en de stad in gesprek.

Inclusiviteit

Als we zo kijken naar de voorstellen van het college, kunnen wij de gemaakte keuzes goed volgen. Wij dienen wel een aantal moties in, onder meer twee van Bram Leeuwenkamp over inclusiviteit. Een motie die beoogt meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de plannen om Amersfoort toegankelijker te maken en een motie die geld vrijmaakt om discriminiatie te bestrijden.

Financiële situatie

"Vorige week zei ik al iets over de financiële situatie. De raad nam toen het advies van de auditcommissie over, om een gesprek te openen over de financiële kaders en ijkpunten. Onze fractie vindt dat we dit gesprek eerst goed moeten voeren voor we drastische beslissingen nemen. In beslispunt 4 uit het raadsvoorstel Kadernota stemt de raad in met ombuigingen ter grootte van de tekorten die in de Kadernota worden genoemd. Dat gaat ons te snel. We onderschrijven dat we maatregelen zullen moeten nemen, maar vinden dat de hoogte van de om te buigen bedragen pas kan worden vastgesteld na de financiële discussie in de raad. We dienen daarom een amendement in, dat regelt dat we eerst deze discussie voeren en het college vervolgens vraagt voorstellen te doen voor de dan vastgestelde tekorten."